Choď na obsah Choď na menu
 


AKTUALITY


5. ročník 
Divadelného festivalu Ivana Stodolu
11. - 12.9. 2020
v Dome kultúry Palúdzka - L.Mikuláš

PRIHLÁŠKU si stiahnite TU: 
https://dsalterna.estranky.sk/clanky/aktuality.html

plagatdfis2019--1-.jpg

Výsledky 3.ročníka Divadelného festivalu I.Stodolu (5.-6.X.2018, Palúdzka - L.Mikuláš)
1. DS Detvianska Huta "Ženský zákon" - známka: 1,1
2. DS SOS Sása "Jožko Púčik a jeho kariéra" - známka: 1,7
3. DS Lunetrdlo Partizánska Lupča "Obvoďák" - známka: 2,5
4. DS Podzámčok "Sladký život v Jabloňove" známka: 2,6
 + DS Braxatoris Krupina "Komisárky" - známka: 2,6
 + DS Liptovský Ján "Ryba pre štyroch" - známka: 2,6

plagatdfis2018--2-.jpg
Celkové poradie 2.ročníka DIVADELNÉHO FESTIVALU IVANA STODOLU:
1/ DS BRAXATORIS Krupina: S tvojou dcérou nikdy - 1,38
2/ DS JURTA Svätý Jur: Dora z Jura - 1,73
3/ DS BODKA Veľký Krtíš: Páračky - 1,83
4/ DIVOSUD R. Sobota: Ženba alebo výlomky z Gogoľa - 2,20
5/ DS Š.KVIETIKA Veľký Krtíš: Sľub - 2,30
6/ DS ŠAPO Ploštín: Povedz mi to, kým je čas - 2,50
7/ DS ROZMARÍN Bošáca: Škriatok - 2,70

DIVADELNÝ ODBOR MS ROKOVAL
Dňa 27. mája 2017 sa v Dome MS v Liptovskom Mikuláši konalo riadna Valné zhromaždenie Divadelného odboru MS. O tomto odbore sa veľa nepíše, pritom patrí medzi najväčšie záujmové odbory Matice slovenskej. Obnovený bol v roku 2012 a začínal naozaj veľmi skromne o odboru sa prihlásilo len asi šesť divadelných súborov. V súčasnosti združuje 29 divadelných súborov s takmer päťsto členmi.
  Valného zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 16  divadelných súborov. Rokovania divadelníkov sa zúčastnil aj tajomník MS Marek Hanuska , ktorý zároveň zastupoval aj Divadelný súbor Terézie Vansovej zo Zvolenskej Slatiny. Po schválení programu a zvolení jednotlivých komisií /mandátová, volebná, návrhová/ predniesol správu o činnosti Marián Lacko, predseda DO MS. V správe sa konštatoval pozitívny nárast členstva, zhodnotila sa aj vzdelávacia činnosť, kedy boli uskutočnené dve tvorivé dielne pre hereckú prácu /2013/ a režisérsku tvorbu /2014/. Divadelníci si pripomenuli v roku 2015 180. výročie vzniku prvého slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši pod vedením známeho osvetového pracovníka národovca Gašpara Fejérpataky Belopotockého. V roku 2016 zorganizoval Divadelný odbor v spolupráci s Domom MS v Liptovskom Mikuláši prvý ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu ktorý sa tešil veľkej pozornosti divákov. Ako spoluorganizátori sa podieľali na divadelných festivaloch Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom a Stanislava Chrena v Kalianke. V Lipovskom Mikuláši kde je sídlo Divadelného odboru sa nachádza divadelná  knižnica skoro zo 6 000 divadelnými hrami od rôznych autorov a rôznych žánrov.
  Predseda DO MS Marian Lacko načrtol v stručnosti aj plán činnosti na budúce volebné obdobie . Divadelný odbor chce aj naďalej pokračovať v načatej činnosti usporiadať školenia pre hercov, režisérov, scénografov,  scenáristov, dramaturgov, javiskových technikov, osvetľovačov. Bude snaha zdigitalizovať divadelnú knižnicu, aby si moli jednotlivé súbory lepšie vyberať divadelné hry, naďalej bude podporovať divadelné súbory a divadelné prehliadky, do budúcnosti chce vydávať divadelé hry a scenáre súčasných slovenských dramatikov. Predseda DO MS Marián Lacko skonštatoval, že Divadelný odbor MS je jediným záujmovým združením na Slovensku ktoré združuje divadelných ochotníkov , ostatné sa už rozpadli, alebo nevyvíjajú dostatočnú aktivitu. Matičný divadelný odbor kladie dôraz na podporu hlavne dedinských divadelných súborov, ale nebráni sa ani spolupráci s vyspelými súbormi.
  V diskusii boli rozobraté problémy ktoré sa týkajú práce divadelných súborov, ich propagácii, ako aj večný problém ískavať si diváka v čase vyspelej vizuálnej techniky, televízie a internetu. Z diskusie vyplynulo, že je potrebné uzatvoriť dohodu o medzi Požičovňou kostýmov MS a Divadelným odborom.
  Na Valnom zhromaždení DO MS bol zvolený aj nový Výbor a to: Marian Lacko – predseda, Ján Černák Peter Vrlík, Žofia Hančová, Marianna Krahulcová. Bol zvolený aj Dozorný výbor a to v zložení: Ivan Boďa – predseda, Michal Stejskal – člen, Ľubomír Šárik – člen. Boli zvolení aj kandidáti na jednotlivé vedúce funkcie MS, ktoré sa budú voliť na najbližšom Valnom zhromaždení MS, ktoré sa bude konať v novembri v Liptovskom Mikuláši.
  Divadelný odbor chce aj v budúcnosti plniť svoju hlavnú úlohu združovať divadelných ochotníkov na Slovensku, propagovať matičnú myšlienku  a šíriť divadelné umenie nie len medzi matičiarmi, ale aj po celom Slovensku.
                                                                                   PETER VRLÍK   
Z Á P I S N I C A
Z riadneho valného zhromaždenia
Divadelného odboru Matice slovenskej

Dátum konania:  27. mája 2017
Miesto konania:  Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš
Prítomní : Ján Černák   /DS „Za VáhomLipovec/
Marek Hanuska  /DS T. Vansovej Zvolenská Slatina/
Mariana Krahulcová – zástupca DS Podzámčok, Sásová, Stožok
Divadlo Zelienka Zvolen
Ivan Boďa  /DS Braxatoris Krupina/
Ján Wittkay /DS Rozmarín Bošáca/
Gabriela Stančíková – zástupca DS Hnúšťa, Rim.Píla, Tisovec
Marian Lacko – zástupca DS Divosud a HAVRAN R.Sobota,
ZNAK Revúca
Peter Vrlík – Matičná divadelná ochotnícka scéna L.Mikuláš
Marek Nemec – LHTS 07 Liptovský Mikuláš
Ospravedlnení: zástupcovia Divadelných súborov, Lúky, Trenčianske Stankovce, Lučenec, Komárno, Hrušov
Hostia: 
Eva Štofčíkovámetodička pre divadlo Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Karol Komandera – ochotník, dlhoročný funkcionár ZDOS
PROGRAM:
1.Prezentácia účastníkov
2.Otvorenie – privítanie hostí
3.Voľba zapisovateľa, overovateľa, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
4.Správa o činnosti DO MS
5.Správa o hospodárení DO MS
6.Program na nasledujúce obdobie rokov 2017 – 2021
7.Správa mandátovej komisie
8.Voľby výboru DO MS
9.Voľby na kandidátov predsedu, člena výboru, člena DV, predsedu DV MS
10.Diskusia
11.Vyhlásenie výsledku volieb
12.Návrh uznesenia
13.Ukončenie, príhovor nového predsedu
BOD 1
Rokovanie VZ DOMS viedol tajomník Peter Vrlík. na úvod privítal predsedu DO MS Mariána Lacka, ako aj ostatných prítomných. Ako hostí privítal riaditeľa Domu MS Mareka Nemca, metodičku pre divadlo Liptovského kultúrneho strediska Evu Štoufčíkovú a dlhoročného funkcionára ZDOS Karola Komanderu. Osobitne privítal tajomníka MS Mareka Hanusku, ktorý zároveň zastupoval aj DS Zvolenská Slatina.
BOD 2
Po privítaní prítomných a hostí sa uskutočnila voľba zapisovateľa
zvolený  Peter Vrlík. za overovateľa zápisnice bol zvolený Marek Nemec. Potom sa uskutočnili voľby do mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. Vzhľadom na malý počet zúčastnených, VZ DO MS odhlasovalo, že všetky komisie budú zlúčené a boli zvolení dvaja členovia spoločnej komisie pre VZ DO MS Zvolení boli páni Marek Hanuska a Ján Wittkay.
BOD 3
Správu o činnosti DO MS v rozmedzí rokov 2012 - 2016 predniesol predseda DO MS Marián Lacko. Zameral sa na priblíženie obnovy DO MS v rokoch 2011 a roku 2012. kedy sa začínalo odznova, a stavalo sa na tom, že bývalé Združenie divadelných ochotníkov Slovenska /ZDOS/  bolo kolektívnym členom MS a plnilo funkciu Divadelného odboru MS. Od roku 2012 prešiel DO MS mnohými zmenami, začínalo sa zo šiestimi členmi, dnes má DO MS 29 kolektívnych členov a skoro 500 člennú základňu. Usporiadajú sa tvorivé dielne, podporujú sa divadelné festivaly na Slovensku, odbor si získal aj vážnosť medzi divadelníkmi, ale aj v štátnej správe.
BOD 4
Správu  o hospodárení DO MS predniesol tajomník výboru Peter Vrlík. V správe sa konštatovalo, že Divadelný odbor mal vyrovnaný rozpočet a financoval rôzne podujatia ako školenia hercov, režisérov, podporoval divadelné festivaly na Slovensku, ako aj matičný Divadelný festival Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Financie získaval z viacerých zdrojov ako dotáciu na činnosť od MS, ďalej dotácie na projekty, ale aj z členského príspevku ktorý činný 20 eur do roka. Tu sú značné rezervy, lebo viaceré divadelné súbory si tieto povinnosti neplnia.
BOD 5
Predseda Do MS Marián Lacko predniesol Program činnosti DO MS na obdobie rokov 2017 -2021. Konštatoval, že každoročne by sa mali uskutočňovať tvorivé dielne, nie len pre hereckú tvorbu a režisérov, ale aj pre dramaturgov, scenáristov, scénografov, Hlavným každoročným podujatím,  a teda nosným by mal byť Divadelný festival Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Divadelný odor sa bude snažiť o kategorizáciu súborov a to do skupín : C- začiatočnícke súbory, B  - pokročilé súbory a A – vyspelé súbory. Do budúcnosti chce osloviť pracovníčku Krajského kultúrneho strediska v Košiciach o spoluprácu pri získavaní nových členov DO MS na východnom Slovensku. Naďalej sa bude spolupracovať s národným osvetovým centrom v Bratislave, ale aj s metodikmi pre divadlo v jednotlivých okresných kultúrnych strediskách.
BOD 6
Predseda mandátovej, volebnej a návrhovej komisie Marek Hanuska prečítal správu mandátovej komisie v ktorej bolo skonštatované, že Valného zhromaždenia sa zúčastnili 9 riadni  členovia DO MS ktorí zastupovali celkom  16 kolektívnych členov DO MS, päť súborov sa ospravedlnilo,. VZ DO MS sa zúčastnili dvaja hostia. Bolo konštatované, že VZ DO MS je uznášania schopné.
BOD 7
Potom sa uskutočnili voľby do Výboru DO MS. Na začiatok Valné zhromaždenie schválilo, že výbor bude pracovať v päť členom zloženi a to predseda a štyria členovia výboru. Za predsedu bol navrhnutý doterajší predseda Mgr. Marián Lacko a za členov výboru: Peter Vrlík, Žofia Hančová, Marianna Krahulcová, Ján Černák. Zároveň sa uskutočnili aj voľby Dozorného výboru DO MS za predsedu bol navrhnutý pán Ivan Boďa a za členov výboru PhDr. Ľubomír Šárik a Michal Stejskal.  Na delegáta na valné zhromaždenie MS v Liptovskom Mikuláši bol navrhnutý Marián Lacko a ako náhradník  pán Ján Černák. Hlasovalo sa aklamačne.
BOD 8
Nasledovali voľby kandidátov do vyšších matičných orgánov navrhnutý boli nasledovní kandidáti:
JUDr. Marián Gešper  - predseda
Peter Vrlík, Viliam Komora, Ján Seman – členovia Výboru MS
JUDr. Štefan Martinkovič – predseda Dozorného Výboru MS
Miroslav Miert – člen Dozorného výboru MS
Hlasovanie bolo aklamačné
BOD 9
Po voľbách nasledovala diskusia ako prvý sa do diskusie prihlásil   Marek Hanuska. Pozastavil sa nad tým, že každý člen Divadelného odboru by mal byť aj členom Matice slovenskej. Ďalej upozornil na to, že treba byť dôslednejší pri vyberaní členského. Sťažoval sa na postup pri požičiavaní kostýmov v požičovni kostýmov, ktorá je pri Matici slovenskej. Treba nájsť dohodu s vedúcou , aby boli značné zľavy pre členov DO MS.
  Marian Lacko – Odpovedal, že Divadelný odbor si dal do stanov, že prijíma aj nečlenov MS, práve niektoré súbory by do DO MS nevstúpili Matica slovenská nemá vo verejnosti príliš dobré meno. Ďalej upozornil, že divadelníci v Tisovci majú veľkú šatnicu historických kostýmov , ktorá by sa mohla využiť. Nebolo by od veci keby jednotlivé súbory na našej stránke zverejnili aké majú kostýmy a mohli by sa navzájom požičiavať. V diskusii sa dotkol aj východného Slovenska. Nadviazal kontakt s pani Sádovou, ktorá pôsobila ako metodik pre divadlo na krajskom kultúrnom stredisku v Košiciach a súbory v tomto kraji veľmi dobre pozná a prisľúbila všestrannú pomoc. S niektorými súbormi sa  spolupráca nadväzuje veľmi ťažko, ale súhlasí s tým, aby sme zvýšili pozornosť aj na východné Slovensko. Navrhol , aby sme sa zúčastnili panelovej diskusie na Scénickej žatve v Martine, ktorá sa bude týkať ochotníckeho divadla.. upozornil na  stránku nášho odboru na facebooku.    
  Peter Vrlík – Poznamenal, že veľa členov divadelných súborov sú aj členovia MS /Bošáca, trenčianske Stankovce, Zvolenská Slatina, Liptovský Mikuláš/ . ocenil dobrú spoluprácu s metodičkou pre divadlo s podpolianskeho kultúrneho strediska vo Zvolene pani Krahulcovou , ktorá získala pre odbor veľa kolektívnych členov. Pripomenul, že by sme sa mali zaoberať do budúcnosti aj tou myšlienkou, usporiadavať divadelné festivaly pre západné, stredné a východné Slovensko a najlepšie súbory by išli na Divadelný festival Ivana Stodolu do Liptovského Mikuláša. V Bošáci majú skúsenosti s usporiadaním festivalu Bošácke divadelné dosky.
  Ján Wittkay – Podelil sa so svojimi skúsenosťami, s armádnych festivalov umeleckej činnosti, kde boli aj prehliadky divadiel. Informoval o prípravách na ich festival Bošácke divadelné dosky.
  Marek Nemec – Informoval prítomných o Divadelnom festivale Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši, o tom , že sa dostali finančné prostriedky nie len na festival, ale aj na tvorivé dielne, ktoré navrhol spojiť . vyjadril sa aj k spolupráci s novým vedením Divadelnej šatnice v Martine. Predtým bola dobrá spolupráca s pánom Borcovanom, rozhodne treba vyriešiť požičiavanie kostýmov pre členov Divadelného odboru.
  Eva Štofčíková -  navrhla vo svojom  diskusnom príspevku , aby sa o budúcnosti zosúladili stretnutia členov DO MS so stretnutiami s predstaviteľmi jednotlivých kultúrnych stredísk na Slovensku, ktorý sa pracovne stretávajú. Tu by sa podala informácia o Divadelnom odbore MS. Prihovárala sa aj za kategorizáciu ochotníckeho divadla. Pozvala prítomných na celoštátnu prehliadku amatérskeho divadla Belopotockého Mikuláš.
Potom bola diskusia ukončená.
BOD 10
Po diskusii predseda volebnej komisie Marek Hanuska prečítal správu volebnej komisie v ktorej bolo skonštatované že za predsedu Divadelného odboru MS bol zvolený Marián Lacko, členmi výboru sa stali : Ján Černák, Žofia Hančová, Marianna Krahulcová a Peter Vrlík. Predsedom Dozorného výboru DO MS sa stal Ivan Boďa  a členmi Dozorného Výboru DO MS Ľubomír Šárik a Michal Stejskal.
BOD 11

Po správe volebnej komisie predseda návrhovej komisie Mare Hanuska dal na schválenie Návrh uznesenia, ktoré bolo jednohlasne schválené.
BOD 12
Po schválení uznesenia, vystúpil novo zvolený predseda Marián Lacko s príhovorom, kde načrtol v stručnosti najbližšie smerovanie a úlohy ktoré stoja pred Divadelným odborom, potom poďakoval prítomným za účasť a ukončil Valné zhromaždenie Divadelného odboru Matice slovenskej .

U Z N E S E N I E
z Valného zhromaždenia Divadelného odboru Matice slovenskej konaného dňa 25. mája 2017 v Liptovskom Mikuláši

Valné zhromaždenie DO MS schvaľuje:
1.zapisovateľa  z VZ DO MS Petra Vrlíka
2.overovateľa zápisnice  z VZ DO MS Mareka Nemca
3.program Valného zhromaždenia DO MS
4.mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení predseda: Marek Hanuska, člen Ján Wittkay
5.Správu o činnosti DO MS  za roky 2013 -2016 ako ju predniesol Marian Lacko
6.Správu o hospodárení DO MS za roky 2013 -2016 ako ju predniesol Peter Vrlík
7.Zmenu stanov DO MS kde sa volí predseda a štyria členovia výboru
8.Voľbu predsedu Mariana Lacka  /9 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržali/ za členov výboru: Ján Černák /9 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržali/ Žofia Hančová /9 za, 0 proti, 0 sa zdržali/, Marianna Krahulcová /9 za, 0 proti, 0 sa zdržal/, Peter Vrlík /9 za, 0 proti, 0 sa zdržali/
9.Voľbu predsedu Dozorného výboru DO MS Ivana Boďu /9 za, 0 proti, 0 sa zdržali/, za členov Dozorného výboru DO MS : Ľubomíra Šárika /9 za, 0 proti, 0 sa zdržali/, Michala Stejskala /9 za, 0 proti, 0 sa zdržali/
10.Delegáta na VZ MS v Liptovskom Mikuláši Mariána Lacku  /9 za, 0 proti, 0 sa zdršali/,  ako náhradníka Jána Černáka /9 za, 0 proti, 0 sa zdržali/

Valné zhromaždenie Divadelného odboru MS navrhuje:
Nasledovných kandidátov do Výboru MS a do Dozorného výboru MS:
a/ za predsedu JUDr. Mariána Gešpera
b/ za členov výboru MS : Peter Vrlíka, V. Komoru a J. Semana
c/ za predsedu Dozorného výboru MS : JUDr. Štefana Martinkoviča
d/ člena Dozorného výboru MS : Miroslava Mierta
Valné zhromaždenie DO MS ukladá výboru DO MS:

– uskutočniť prvé zasadnutie do 30.9. 2017
–pripraviť plán práce na 4 roky
–osloviť čo najväčšie množstvo divadelných súborov a ponúknuť im členstvo v DO MS
–pracovať na získavaní individuálnych členov DO MS
–rokovať s Požičovňou kostýmov MS v Martine o výhodných podmienkach požičiavania kostýmov pre kolektívnych členov DO MS
–informovať  raz ročne kolektívnych členov metodickým  listom /poštou/  o práci DO MS a ich povinnostiach a možnostiach
–rokovať o spolupráci s Národným osvetovým centrom /NOC/

PETER VRLÍK                                                     Bc. MAREK NEMEC
 zapisovateľ                                                            overovateľ

v Liptovskom Mikuláši 7. 6. 2017

Správa o činnosti Divadelného odboru MS za obdobie rokov 2013 – 2016

     Divadelný odbor v minulosti pôsobil ako súčasť Združenia divadelných ochotníkov Slovenska (ZDOS) na základe svojich stanov bol ZDOS i divadelným odborom MS. Bývalý tajomník ZDOS Stanislav Chren mal kanceláriu v budove MS na Mudroňovej ulici. Pracovala tu s nim aj jedna pracovníčka. Po jeho smrti  aktivity tohto združenia poklesli. Preto sa rozhodlo, že činnosť bude obnovená. S prípravami sa začalo v roku 2010, kedy boli do Hrušova (okr. Veľký Krtíš) pozvaní divadelníci z celého Slovenska. Bohužiaľ prišli len divadelníci z okolia (Rimavská Sobota, Krupina, Veľký Krtíš, Levice). Bolo dohodnuté, že najbližšie prípravné zhromaždenie sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši. Toto stretnutie sa uskutočnilo 29. apríla 2011  a zúčastnili sa ho zástupcovia divadelníkov Z Liptovského Mikuláša, Rimavskej Soboty, Trebišova a Hrušova. S týchto účastníkov bol  ustanovený prípravný výbor na čele s predsedom Mgr. Mariánom Lackom, podpredseda Ing. Andrej Opálený  tajomníkom výboru sa stal pracovník Domu MS v Liptovskom Mikuláši Peter Vrlík. členovia výboru manažér Komorného divadla  v Martine Mgr. art. Tibor Kudlička,  členka súboru Chodník, Hrušov Anna Brlošová. Boli vypracované dočasné stanovy DO MS , ktoré boli rozposlané na pripomienkovanie.
     Tajomník prípravného výboru v roku 2012 rozposlal výzvu pre divadelníkov do každého Domu MS na Slovensku. Musíme priznať, že odozva bola veľmi slabá, reagovalo , len pár Domov MS (Michalovce, Žilina, Komárno, Liptovský Mikuláš) ostatné Domy na výzvu nereagovali, i keď sami sa podieľali na prípravách divadelných  súťaží (  DMS Košice). Vzhľadom k tomu prebiehalo znovuoživenie DO MS veľmi zdĺhavo. V roku 2012 sa do DO MS prihlásili tieto divadelné súbory:
1. DS Rozmarín Bošáca (okr. Nové Mesto nad Váhom)
2.Divadelný krúžok Gymnázia Šuleka v Komárne
3.Viňančaň Vinné (okr. Michalovce)
4.VIDI Vinné (okr. Michalovce)
5.ŠAPO Ploštín (mest.časť L. Mikuláš)
6.MADOS Liptovský Mikuláš7.LHTS 07 OMM Liptovský Mikuláš
8.DIVOSUD Rimavská Sobota
9.ALTERNA pri ZUŠ Rimavská Sobota
10. DS DAXNER Tisovec
11.Z.N.A.K. Revúca
12.MDS Zborov (okr. Bardejov)
13.DS „Za Váhom“ Lipovec (okr. Martin)
14.DS MÁJ Černová (mestská časť Ružomberok)

     Koncom roku 2012 sa rozhodlo, že bude zvolané riadne Valné zhromaždenie Divadelného odboru MS.  Zástupcovia jednotlivých súborov sa zišli na VZ DO MS v Liptovskom Mikuláši dňa 24. novembra 2012. valného zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 10 divadelných súborov zo štrnástich prihlásených. Boli schválené stanovy DO MS,  a zvolený nový výbor v zložení:
Mgr. Marian Lacko – predseda                 Dozorný výbor
Peter Kašík – podpredseda      Peter Bačkor - predseda
Peter Vrlík – tajomník        Alexandra Kováčiková - člen
Patrik Fuzák – hospodár             Alena Horbajová - člen
Rastislav Juráši – člen                         
Valéria Bodíková – člen
Žofia Hrančová – člen
     Za sídlo DO MS bol určený Liptovský Mikuláš. V roku 2013 vstúpil do DO MS  DS MO MS Trenčianske Stankovce. Bohužiaľ v tomto roku už nebol príliv nových členov. Podarilo sa však dohodnúť z Požičovňou kostýmov v Martine, aby členovia DO MS dostávali pri požičiavaní kostýmov značnú zľavu. V roku 2013 sa konalo stretnutie  s predsedom MS Mariánom Tkáčom v Bratislave, predseda Lacko a tajomník Vrlík sa stretli tiež aj s metodičkou pre divadlo  v Národnom osvetovom centre (NOC) , kde informovali o založení Divadelného odboru MS. V tomto roku bola podpísaná aj dohoda s riaditeľkou Liptovského kultúrneho strediska o bezplatnom využívaní Divadelnej knižnice. Divadelný odbor sa zaviazal urobiť revíziu knižnice a spracovať ju v digitalizovanej podobe. V roku 2013 sa podieľal DO MS na spoluorganizovaní Divadelného festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. Bolo schválené logo odboru a vytvorená web. stránka DO MS. V dňoch 12. -14. júla 2013 sa v Pavčinej Lehote v Demänovskej Doline uskutočnilo  školenie režisérov. Zúčastnilo sa ho pätnásť záujemcov z ôsmich súborov. Tvorivé dielne viedli  PhDr. Ľubomír Šárik, dramaturg, režisér, teatrológ, Mgr. art. Dana Turanská, dramaturgička a režisérka Spišského divadla, doktorandka AU Banská Bystrica a predseda Do MS Mgr. Marián Lacko. Účastníci kurzu dostali certifikát o absolvovaní školenia. Dňa 19. októbra sa v kultúrnom Dome v Lipovci konalo zasadnutie Výboru DO MS  a členovia sa zúčastnili aj osláv 80. výročia ochotníckeho divadla v tejto obci. Miestni ochotníci súboru „ Za Váhom“ naštudovali hru Polnočné vlámanie. Dňa 17. novembra sa tajomník DO MS Peter Vrlík zúčastnil  divadelného predstavenia v Bošáci. Divadelný súbor Rozmarín uviedol hru mladej autorky K. Magovej  Nevesta pre Lojza. Dňa 25. decembra  sa tajomník DO MS Peter Vrlík zúčastnil na premiére svojej hry Koniec dobrý, všetko dobré. Hru uviedol DS Klások v Pribyline. Tajomník  sa aktívne podieľal na príprave osláv 150. výročia ochotníckeho divadla v tejto obci. Po preštudovaní matičných archívov, kroník, materiálov v štátnom archíve napísal publikáciu Divadelné návraty 1863 -2013. Náš odbor tak prispel k dôstojným oslavám divadla v tejto liptovskej obci. Dňa 29. decembra sa tajomník DO MS Peter Vrlík zúčastnil na premiére hry Čas smutný , prežalostný. Hru napísal miestny rodák Štefan Jombík,  ktorý sa dožil významného jubilea 80 rokov.  Peter Vrlík mu  pri tej príležitosti zagratuloval a spolu s tajomníkom MS Marekom Hanuskom mu odovzdal aj pamätný list MS.
     V roku 2014  sa do nášho odboru prihlásilo celkom 5 súborov a to: DS Zelienka Zvolen, DS Timrava Lučenec, Divadlo mladých Lučenec, Divadlo z kufra Lučenec, a DS Lúky. Dňa 22. februára 2014  sa konal  prvý ročník Divadelného festivalu Bošácke divadelné dosky.  Organizátormi tohto podujatia boli DS Rozmarín, Bošáca, Obec Bošáca a Trenčiansky samosprávny kraj a samozrejme aj náš DO MS, ktorý na festival prispel sumou 100 eur  Súťaže sa zúčastnili aj kolektívny členovia DO MS a to DS MO MS Trenčianske Stankovce a domáci súbor Rozmarín. Vystúpil aj DS Lúky, ktorý sa neskôr stal kolektívnym členom DO MS. Podujatia sa zúčastnil tajomník DO MS Peter Vrlík a členovia Výbor DO MS Rastislav Juraši a Valéria Bodíková. I v tomto roku sme sa spolupodieľali na organizácii Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom.  Prispeli sme cenami do tejto súťaže, hlavne pre zahraničných Slovákov. V dňoch 25. -27 júl sa v obci Pavčiná Lehota uskutočnilo školenie režisérov a hercov. Toto podujatie sa uskutočnilo aj vďaka majiteľovi penziónu Stanislavovi Kaľavskému, členovi DS ŠAPO a domácim divadelníkom P. Vrlíkovi, J. Richterovi a M. Kohútovej, ktorý sa postarali o stravovanie účastníkov. Podujatia sa zúčastnili členovia zo siedmich divadelných súborov ( Lučenca, Rimavskej Soboty, Tisovca, Revúcej, Trenčianskych Stankoviec, Lúk a Liptovského Mikuláša). Podporili sme aj celoštátnu prehliadku seniorského divadla – Festival Stanislava Chrena  v Kanianke (okr. Prievidza). V rodnej obci bývalého tajomníka DO MS Stanislava Chrena, toto podujatie sme podporili cenami. V tomto roku sa nám podarila inventarizácia Divadelnej knižnice v Liptovskom Mikuláši , kde sa zistilo , že sa tu nachádza 5343 divadelných hier. Členovia nášho odboru začali túto knižnicu aj používať a hry si požičiavali.
     V roku 2015  sa nám jeden súbor odhlásil a to súbor Viňičan, kde bola argumentácia zo strany súboru, že sa venujú viac folklóru, folklórnym pásmam ako divadlu. V roku 2015 sa prihlásil do DO MS len jeden súbor a to DS Terézie Vansovej Zvolenská Slatina. Dňa 8. decembra sa uskutočnilo podujatie Bošácke divadelné dosky. Spolu s miestnymi divadelníkmi, obcou a TSK sa na organizovaní podieľal aj náš Divadelný odbor. Prispeli sme sumou 100 eur. Tohto roku to bol vyložene matičný festival ktorého sa zúčastnili členovia DO MS a to : DS Rozmarín Bošáca, DS MO MS Trenčianskej Stankovce, DS Lúky a matičná divadelná ochotnícka scéna Liptovský Mikuláš. Cenami sme prispeli aj na Divadelný festival Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. Tajomník odovzdal cenu divadelníkom, krajanom  zo Starej Pazovy. V tomto roku sme sa spolupodieľali aj pri organizovaní  celoštátnej prehliadky seniorského divadla festival Stanislava Chrena. Prispeli sme cenami, ktoré odovzdal predseda DO MS Marián Lacko, ktorý sa tohto podujatia zúčastnil. V roku 2015 bolo požičaných z Divadelnej knižnice celkom 34 divadelných hier . Požičali si divadelné súbory zo Zvolena, Zvolenskej Slatiny, Kultúrne stredisko Zvolen a DS Lúky. Veľmi dôležitým podujatím bolo pripomenutie si 185. výročia založenia prvého slovenského ochotníckeho divadla. Podujatie sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši , zastúpení boli naši členovia zo Zvolena, Zvolenskej Slatiny, Lúk, Liptovského Mikuláša, ale aj divadelníci z Ružomberku a okolitých obcí, ktorí nie sú členovia nášho odboru. Seminár k tomuto výročiu  sa konal v zasadačke Mestského úradu. Ako prvý vystúpil tajomník DO MS Peter Vrlík a priblížil prítomným  históriu vzniku  prvého slovenského ochotníckeho divadla na Slovensku. Pri jeho vzniku stál národovec, osvetový pracovník Gašpar Fejérpataky Belopotocký. Divadlo začalo hrať v auguste 1830, uvedená bola hra Jána Chalupku Kocúrkovo. Po tajomníkovi vystúpil predseda DO MS , ktorý  priblížil vznik a činnosť Divadelného odboru MS. Nasledovala diskusia divadelníkov. Potom bol za účasti primátora mesta Ing. Jána Blcháča PhD.  a viceprimátora mesta Ing. Rudolfa Urbanoviča položený veniec spoločne s divadelníkmi k pamätnej tabuli  venovanej  filmovému a divadelnému  hercovi Adamovi Matejkovi. Pripomenuli si tak 110. výročie  narodenia tohto predstaviteľa drobných rolí. V popoludňajších hodinách sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši predstavili  divadelníci z Likavky  hrou Kde strašia bosorky a náš predseda Marián Lacko sa predstavil v monodráme Žobráci. Ttoto podujatie zároveň zavŕšili naše aktivity v roku 2015.
     V roku 2016 vstúpili do nášho odboru ďalšie divadelné súbory a to: DS Sása (okr. Zvolen), DS Podzámčok (okr. Zvolen), Rimavská Píla (okr. Rimavská Sobota), DS JURTA Svätý Jur (okr. Pezinok), koncom roku podal prihlášku aj DS Stožok ( okr. Detva). V našom odbore je v súčasnosti 26 divadelných súborov, máme jedného individuálneho člena. Celkove je podľa matričných kníh 279 členov, ale niektoré súbory matričné knihy ešte nedodali a tak celkom máme 440 členov. Náš odor sa tak za Mladou Maticou radí na druhé miesto , čo do počtu členov. Nezaostávame ani v aktivitách. V apríli sme sa znovu spolupodieľali na organizácii tradičného Festivalu Aničky Jurkovičovej  v Novom Meste nad Váhom. Poskytli sme ceny  a náš tajomník P. Vrlík sa tohto podujatia aj zúčastnil . Tohto roku sa v júni konala prehliadka amatérskych divadiel  Belopotockého Mikuláša. Táto súťaž bola vždy celoslovenská, neskôr sa zmenila len na regionálnu prehliadku, až totho roku sa jej prinavrátil štatút celoslovenskej prehliadky. Na tomto podujatí sme v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom zabezpečil aj účasť našich členov divadelníkov z Lúk a Zvolenskej Slatiny na tomto podujatí. V súťaži vystúpili aj naši dvaja členovia DO MS a to Divadlo Havran pri ZUŠ Rimavská Sobota a DS Daxner z Tisovca. V dňoch 30.9. – 1.10. 2016  náš odbor  zorganizoval v spolupráci s Domom MS v Liptovskom Mikuláši I. ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu. Tento festival je určený pre členov Divadelného odboru. Tohto roku sa ho zúčastnili tieto divadelné súbory: DS MO MS Trenčianske Stankovce, DS Terézie Vansovej pri MO MS Zvolenská Slatina, Divadlo Havran Rimavská Sobota, Divadlo JURTA Svätý Jur, ŠAPO Ploštín a Matičná divadelná ochotnícka scéna Liptovský Mikuláš. Celkom sa podujatia zúčastnilo 6 súborov, prišli aj členovia z DS Lúky, a metodička pre divadlo zo Zvolenského kultúrneho strediska p. Krahulcová. Pri organizovaní pomáhala aj metodička pre divadlo Liptovského kultúrneho strediska  PaeDr. Eva Štofčíková. Menovaná bola zároveň aj členka odbornej  poroty v ktorej bol aj predseda Do MS  Mgr. Marián Lacko a Mgr. art. Dana Turanská, doktorandka Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie Akadémie umenia Banská Bystrica. Hosťom festivalu bola herečka Milka Zimková, ktorá sa predstavila vo svojej monodráme. Víťazom prvého ročníka Festivalu Ivana Stodolu sa stal Divadelný súbor ŠAPO Ploštín  (mestská časť Liptovského Mikuláša) s hrou na motívy Dušana Mitanu: Koniec hry. Hlavné slovo pri hodnotení mali diváci. Bodovali jednotlivé vystúpenia od 1 do 5  ako známky v škole, kto mal najlepší priemer získal prvenstvo. Putovnú cenu pre víťaza urobil umelecký rezbár, mikulášsky matičiar Ing. Ivan Líška.  V novembri uskutočnili predseda DO MS Mgr. Lacko a tajomník  DO MS P. Vrlík školenie pre divadelníkov. Marián Lacko prednášal o divadelnej réžii a hereckej práci v Podzámčoku a P. Vrlík o úpravách literárnych textov a príprave scenárov. Školenie bolo určené nie len pre členov DO MS, ale aj pre divadelníkov z okresu Zvolen. Koncom roku  boli  predseda a tajomník  DO MS  prizvaní na zasadnutie predsedníctva Výboru MS, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši. Tu predseda informoval vedenie MS o našich aktivitách. Bolo prisľúbené, že divadelný festival Ivana Stodolu bude zaradený do rozpočtu Matice slovenskej ako nosné podujatie.
     Toto sú aktivity ktoré uskutočnil DO MS v rokoch 2013 -2016. V roku 2017 vstúpili do nášho odboru ´ďalšie divadelné úbory a to :Tŕnie, Krupina.  Podarilo sa skonsolidovať  a z aktivizovať divadelné súbory na Slovensku. Naš odbor  zostal jedinou organizáciou divadelných ochotníkov na Slovensku a po počiatočnom váhaní sme akceptovateľný aj zo strany štátnych orgánov, najmä Národného osvetové centra. Zameriavame sa najmä na dedinské divadelné súbory, ktoré tvoria podstatnú časť nášho členstva. Dúfame, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej a naša činnosť bude úspešne pokračovať.  

web MS o festivale:

http://matica.sk/v-liptovskom-mikulasi-odstartoval-novy-divadelny-festival/

plagatfinal-fis_4c.png
Divadelný festival Ivana Stodolu
1. ročník

     Vážení členovia Divadelného odboru Matice slovenskej (DOMS),

      Dovoľte mi poinformovať vás, že náš Divadelný odbor (DOMS) pripravuje po dvojdňovom pobyte na celoslovenskom festivale ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši Belopotockého Mikuláš, ktorého sa zúčastnili divadelníci zo Zvolenskej Slatiny, obce Lúky, z Rimavskej Soboty a Tisovca, ďalšiu akciu pre divadelné súbory, ktoré sú členmi DOMS.

       V kolíske slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši,      
          chceme v termíne: 30.9. - 2.10. 2016 zorganizovať
           v Dome kultúry Palúdzka - Liptovský Mikuláš
  1.ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu


Tento festival nesie meno po významnom slovenskom dramatikovi Ivanovi Stodolovi. Pripomeňme len niektoré jeho hry ktoré sa hrajú na slovenských ochotníckych scénach: Bačova žena, Čaj u pána senátora, Náš pán minister, Veľkomožní páni. 

      Ubytovanie a stravovanie hradí usporiadateľ, dopravu si hradí každý sám, počíta sa aj zo symbolickým účastníckym poplatkom za jeden súbor, max. cca: 50,- € 

      V tomto prvom ročníku by sme chceli vyskúšať hlasovanie divákov, samozrejme len nezainteresovaných a známkovaním 1 až 5, následne vydelením počtom hlasujúcich, ktorých musí byť minimálne 20. Vyhrá súbor, ktorý bude mať najnižší priemer.

      Víťazná inscenácia tak vyhrá CENU I.STODOLU, ktorá bude putovná. Ak ju nejaký súbor vyhrá 3x po sebe, cena ostane natrvalo tomuto súboru. 

      Na tomto festivale dúfam nadviažu členovia DOMS-u priateľské a pracovné vzťahy, čo je tiež jeden z cieľov tohto podujatia.

Mgr. Marian Lacko
predseda DO MS

kontakt: M.Lacko: 0905/ 549 342,
Peter Vrlík, tajomník DOMS: 0915/ 239 045
mail: manolacko@gamail.com               
 

185. výročie
uvedenia prvého slovenského ochotníckeho divadla

Z iniciatívy vedenia Divadelného odboru Matice slovenskej (DO MS), ktorého sídlo je v meste Liptovský  Mikuláš a v spolupráci s ďalšími organizáciami Liptovským kultúrnym strediskom, Domom kultúry a mestom Liptovský Mikuláš sa uskutočnilo 14. novembra 2015 slávnostné stretnutie ochotníkov pri príležitosti 185. výročia od uvedenia prvého slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši. 22. augusta 1830 miestni ochotníci pod vedením G. F. Belopotockého uviedli hru Kocúrkovo od Jána Chalupku. Belopotocký pôvodný text, ktorý bol akousi zmesou češtiny, poľštiny a staroslovenčiny upravil a jazykovedci ho nazvali ľúbozvučným liptovským nárečím.

V priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši sa zišli účastníci z radov divadelných ochotníkov z Liptova a z ochotníckych divadelných súbor, ktoré združuje Divadelný odbor MS. Podujatie nieslo príznačný názov Od Belopotockého po súčasnosť. Začalo sa úvodným  seminárom na tému začiatky slovenského ochotníckeho divadla. Historický exkurz o vzniku a vývoji " prvej slovenskej" ochotníckej scéne v Liptovskom Svätom Mikuláši, čiže o divadelnej ale aj inej kultúrnej a vydavateľskej činnosti G. F. Belopotockého si výborne pripravil a prezentoval Peter Vrlík, tajomník DO MS. V ďalšej časti seminára predseda DO MS Mgr. Marian Lacko informoval prítomných účastníkov, ktorých však bolo veľmi poskromne, o tom, prečo vznikol Divadelný odbor MS (apríl 2011), čo tomu predchádzalo a aké ciele má divadelný odbor do budúcnosti. Prvoradým cieľom DO MS je vytvoriť "materskú" organizáciu pre ochotníkov, ktorá bude združovať a pomáhať všetkým ochotníckym divadelným súborom na Slovensku, zvlášť ochotníkom v dedinských divadelných súboroch. Do diskusie sa zapojili aj metodička pre amatérske divadlo z LKS Eva Štofčíková a tajomník Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska.  

Dopoludňajšia časť programu bola ukončená pietnym aktom. Účastníci na znak úcty a úprimnej spomienky položili veniec k pamätnej tabuli filmového herca a divadelníka Adama Matejku a potom sa na námestí Osloboditeľov poklonili pri soche G. F. Belopotockého. kde pozvanie prijali aj primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. a jeho zástupca Ing. Rudolf Urbanovič.        Popoludňajší program slávnostného stretnutia ochotníkov bol v znamení "dobrého" divadla.  Ochotníci z Ochotníckeho divadelného súboru ZDOS z Likavky uviedli hru z pera domáceho autora Ondreja Lanovca Keď ženy veria v bosorky. Divadlo Havran pri Základnej umeleckej škole z Rimavskej Soboty uviedlo monodrámu na motívy rovnomennej novely Stanislava Rakúsa Žobráci. Marián Lacko, v jednej osobe herec a predseda DO MS, na záver podujatia výborne predviedol aj svoje interpretačné umenie herca - divadelného ochotníka.

Účastníci sa rozchádzali s prísľubom, že takto o päť rokov bude program osláv určite bohatší a udeje sa presne na tom istom, kde sa konalo prvé slovenské predstavenie. Čiže na Nádvorí národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol, ktorá v roku 1830 bola miestnym hostincom a prvou slovenskou ochotníckou scénou.

PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre divadlo LKS L. Mikuláš

plagat-fsch-oprava.jpg

http://www.dosky.sk/festivaly/tematicke/95-festival-stana-chrena/469-program-2015

skolenie_14_plagat2a.jpg

                               FOTO z LETNEJ TVORIVEJ DIELNE nájdete aj tu: www.facebook.com/photo.php