Choď na obsah Choď na menu
 


Založenie DOMS

Dôvodová správa k založeniu Divadelného odboru MS

Musíme si v prvom rade uvedomiť aké ciele a čo sledujeme založením Divadelného odboru MS. Ak  sa pozrieme do histórie vzniku organizovaného divadelného ochotníctva na Slovensku, tak sa musíme vrátiť o vyše sedemdesiat rokov dozadu. Vtedy sa pri MS konštituovalo Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. Úlohou tohto ústredia  bola koordinácia činnosti ochotníckych súborov na Slovensku a usporadúvanie Divadelných pretekov v Martine. Na činnosť USOD-u naviazala stavovská organizácia Združenie divadelných ochotníkov Slovenska (ZDOS). Táto stavovská organizácia plnila nezastupiteľnú úlohu pri formulovaní ochotníckeho divadla na Slovensku. A nie len to starala sa aj o umelecký rast jednotlivých súborov, formou rôznych seminárov, odborných školení, spolupracovali s významnými hercami a režisérmi ktorí boli zárukou kvalitnej práce a napredovaniu slovenského ochotníckeho divadla.

Od roku 1992 sa v Matici slovenskej zaoberali myšlienkou ako sa priblížiť k divadelným ochotníkom, začali sa hľadať nové formy spolupráce. Vtedajší riaditeľ Členského ústredia PhDr. Cyril Žuffa začal rokovanie s vedením ZDOS-u o tom, že by do stanov tejto stavovskej organizácie bol zakotvený nový článok v ktorom by bolo definované, že ZDOS plní aj úlohu Divadelného odboru.. Členovia tejto organizácie sa považovali za priaznivcov MS v zmysle stanov spolkovej zložky čl. V. odsek b bod 2. Musíme konštatovať, že samostatný Divadelný odbor neexistoval. Preto je potrebné aby sme na nových základoch postavili Divadelný odbor Matice slovenskej (DO MS).

Čo je hlavným cieľom Divadelného odboru MS? Tento odbor by združoval divadelných ochotníkov, ktorí by rozvíjali všetky divadelné aktivity a umelecký prednes, ako aj priaznivcov, teoretikov, podporovateľov divadla. Združoval by súbory aj jednotlivcov na základe spoločných záujmov a pomáhal by rozvoju slovenského ochotníckeho divadla. Zaoberal by sa základnými problémami rozvoja slovenského ochotníckeho divadla, organizoval divadelné súťaže a festivaly, vzdelával by ochotníkov formou seminárov, na ktorých by prednášali významní tetralógovia, scénografi, režiséri, scenáristi, vydávali by pôvodnú dramatickú tvorbu, venoval by pozornosť slovenským divadelným ochotníkom v zahraničí.

Naše ustanovujúce Valné zhromaždenie Divadelného odboru Matice slovenskej je len malým krôčkom k tomu aby fungoval. Je potrebné osloviť jednotlivé Domy MS , ako aj oblastné pracoviská MS aby zistili vo svojom okolí pracujúce divadelné súbory, je potrebné zistiť záujem o členstvo v Divadelnom odbore, priblížiť jeho poslanie, informovať o stanovách ktoré dnes prijmeme. Je to aj vec osobných stretnutí a návštev, je to výzva pre novozvolený výbor DO MS. V rámci výboru DO MS by pracovali sekcie pre  divadlo, dramaturgiu, režisérsku prácu, dramatickú tvorbu, scénografickú tvorbu. Výbor by stanovil predsedov jednotlivých sekcií, ktoré by pôsobili ako poradné organy Výboru DO MS.

Teraz  by som rád uviedol hlavné dôvody prečo by mal pri MS vzniknúť nový záujmový odbor a to Divadelný odbor:

  1. Je potrebné nadviazať na dobré tradície slovenského ochotníckeho divadla, ktorého prvoradou úlohou bolo sa združovať a skvalitňovať svoju prácu na poli kultúry a osvety. Vidíme aj určité riziko, kedy v súčasnej dobe je na Slovensku viacero združení divadelných ochotníkov. Mnohé , hlavne dedinské súbory zostávajú osamotené a boria sa s množstvom problémov, od financií až po nepochopenie ich smerovania a utláčania do pozadia. Divadelný odbor MS by rád zaplnil túto medzeru a ponúkol týmto súborom svoje ochranné krídla.
  2. Ďalší dôvod je skvalitnenie činnosti divadelných súborov. Chýba niekedy odborné školenie ochotníckych režisérov, ale aj hercov, medzery sú v scénografii jednotlivých predstaveniach. Tieto činnosti boli bežné v minulosti a mnohí sa na tieto aktivity pamätajú. Prizývaním profesionálov, ľudí ktorí sa divadlom živia, dokážeme skvalitniť prácu našich súborov. Odborné semináre, tvorivé dielne majú svoje opodstatnenie môžu byť len prínosom pre prácu divadelných ochotníkov.
  3. Tretím dôvodom je nadviazať na dobrú tradíciu Divadelných pretekov, na tradíciu Belopotockého Mikuláša. V súčasnosti je tak rozdrobené divadelné ochotníctvo, že vznikajú nové a nové súťaže, ktoré nedokážu  dať nový rozmer tejto činnosti, stráca sa opodstatnenosť, stierajú sa rozdiely medzi vyspelými a menej vyspelými súbormi, neexistuje žiadna kategorizácia súborov, ako tomu bolo v minulosti .
  4. Štvrtý dôvod je podpora pôvodnej slovenskej dramatickej tvorbe. Je nanajvýš potrebné aby sa vytvorila edícia pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. V súčasnosti je nedostatok hier pre deti a mládež, nevydávajú sa nové hry a práve tento priestor by mohol zaplniť náš Divadelný odbor. Možno usporiadaným súťaže pre slovenských dramatikov urobíme  prvý krôčik k tomu aby sa aj tejto činnosti venovalo viac pozornosti.

Uviedli sme štyri hlavné dôvody pre vznik Divadelného odboru MS, pevne dúfame , že nájdeme pre našu iniciatívu pochopenie a do nášho odboru  sa budú prihlasovať ďalší divadelní ochotníci na Slovensku. Divadlo je jedinečný fenomén v kultúre, má svoje nezastupiteľné miesto a preto je v záujme všetkých tých ktorí ho milujú, obetujú  svoj drahocenný čas, opätovne sa tešia s potlesku za svoje výkony, záležalo na tom , aby sa ďalej rozvíjalo a k tomu by mal napomôcť aj náš Divadelný odbor

V Liptovskom Mikuláši 29. apríla 2011