Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy DOMS

 

STANOVY DIVADELNÉHO ODBORU MS
I.  ČASŤ

 

Základné ustanovenia

Čl.  1

Názov odboru Matice slovenskej znie Divadelný odbor Matice slovenskej (DO MS)

Čl. 2 

Sídlom Divadelného odboru MS je Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1918.

Čl. 3

Divadelný odbor MS má pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky, je otvorený aj pre záujemcov slovenskej národnosti mimo územia našej republiky. Jeho právna subjektivita vyplýva z § 4,odst. 2, Zákona č. 68/ 1997 Z.z. o Matici slovenskej.

Čl. 4.

 1. Divadelný odbor je súčasťou Matice slovenskej, ktorý združuje ochotníkov rozvíjajúcich všetky divadelné aktivity, umelecký prednes, pantomímu, alternatívne divadlo, ako aj priaznivcov, teoretikov a podporovateľov divadla, a to bez rozdielu politického, náboženského presvedčenia. Členstvo v DO MS nie je podmienené členstvom v Matici slovenskej.
 2. Divadelný odbor MS nadväzuje na prácu Ústredia slovenských ochotníckych divadiel ktoré pôsobilo pri Matici slovenskej a na Združenie divadelných ochotníkov Slovenska ktoré sa prihlásilo k spolupráci s Maticou slovenskou.

 

II. ČASŤ

 

Cieľ a poslanie

Čl. 5   

 Cieľom a poslaním Divadelného odboru MS je:

1.      Združovať súbory a jednotlivcov na základe spoločných záujmov a pomáhať rozvoju ochotníckeho divadla.

2.      Spolupracovať s Maticou slovenskou, s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, ktoré venujú pozornosť ochotníckemu divadlu na Slovensku.

3.      Venovať pozornosť slovenským divadelníkom v zahraničí.

4.      Usilovať o dobré vzťahy medzi členmi Divadelného odboru MS.

Čl. 6.

Predmet a úlohy Divadelného odboru MS:

 1. Ochraňovať a presadzovať  záujmy svojich členov, byť pevnou súčasťou Matice slovenskej ako jej záujmový odbor, zúčastňovať sa dôležitých rozhodnutí v rámci MS.
 2. Spolupracovať a zaoberať sa s príslušnými organizáciami základnými problémami rozvoja ochotníckeho divadla.
 3. Organizovať súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy, vytvárať rozličné formy vzdelávania pre členov Divadelného odboru, ako aj ostatných záujemcov.
 4. Nadväzovať kontakty s organizáciami zahraničných Slovákov, a to s jednotlivcami aj s divadelnými kolektívmi.
 5. Vydávať vlastný informačný bulletin, podporovať pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu, vydávať divadelné hry, pásma, scenáre.
 6. Vykonávať  organizačnú a sprostredkovateľskú činnosť a propagovať slovenské ochotnícke divadlo, formou všetkých dostupných informačných systémov a médií.
 7. Vytvárať podmienky pre vlastnú hospodársku činnosť a podnikanie s cieľom získania prostriedkov na rozvoj ochotníckeho divadla.
 8. Propagovať budovanie múzea ochotníckeho divadla na Slovensku a sústreďovať dokumentáciu ochotníckeho divadelného hnutia.
 9. Vytvárať materiálne, priestorové a technické podmienky pre prácu divadelných ochotníkov.
 10. Oceňovať členov Divadelného odboru MS a kolektívy za ich záslužnú prácu.

 

III. ČASŤ 

 

Členstvo  

Čl. 7  

Divadelný odbor MS má tri kategórie členov: 

a)      individuálny člen

b)      kolektívny člen

c)      čestný člen

Individuálny člen

Čl. 8

Individuálnym členom sa môže stať fyzická osoba na základe prihlášky, ktorá je jeho vyjadrením súhlasu žiadateľa so Stanovami Divadelného odboru MS.

Práva individuálneho člena sú:

-          po dosiahnutí 15. roku veku voliť a po dosiahnutí 18. roku veku byť volený do orgánov Divadelného odboru MS.

-          zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných Divadelným odborom MS.

-          byť informovaný o činnosti Divadelného odboru MS

-          využívať výhody vyplývajúce z členstva v Divadelnom odbore MS 

Povinnosti individuálneho člena sú:

-          zúčastňovať sa aktívne činnosti Divadelného odboru MS

-          plniť úlohy vyplývajúce zo stanov a uznesení orgánov Divadelného odboru MS

-          platiť členské 2 eurá za rok v termíne do konca marca

Kolektívny člen

Čl. 9 

Kolektívnym členom môže byť , právnická osoba, alebo iné zoskupenia, spoločenstvá. Kolektívne členstvo bude uzavreté na základe dohody s Divadelným odborom MS.

Práva kolektívneho člena sú:

-          vysielať na Valné zhromaždenie Divadelného odboru MS delegáta s hlasom rozhodujúcim

-          prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu (predsedu zúčastňovať sa na riadení Divadelného odboru MS

-          využívať výhody vyplývajúce z členstva Divadelného odboru MS

Povinnosti  kolektívneho člena sú rovnaké ako individuálneho člena, podľa predchádzajúceho čl. 8, s dodatkom, že kolektívny člen platí členské vo výške 20 euro ročne v termíne do konca marca.

Čestný člen

Čl. 10   

Na návrh Divadelného odboru MS, alebo Výboru DO MS, ako aj jednotlivca môže Výbor DO MS udeliť čestné členstvo divadelnému ochotníkovi, priaznivcovi, alebo podporovateľovi ochotníckeho  hnutia , ktorý sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj ochotníckeho divadla. Čestný člen má všetky práva individuálneho člena DO MS.                              

Zánik členstva

Čl. 11

Členstvo v DO MS zaniká:

a)      vystúpením z organizácie

b)      zrušením členstva

c)      úmrtím individuálneho člena

d)      zánikom kolektívneho členstva

e)      zánikom DO MS

IV.  ČASŤ

Organizačná štruktúra  DOMS

Čl. 12

Organizačnými jednotkami DO MS sú:

a)      Miestne divadelné odbory Matice slovenskej (MDO MS)

b)      Divadelný odbor Matice slovenskej (DO MS

Miestny divadelný odbor   MS

Čl. 13

 1. Miestny divadelný odbor MS môže vzniknúť pri Miestom odbore MS, pri Dome MS, alebo samostatne v obci. Vzniká vtedy keď sa do neho prihlásia  najmenej traja členovia, ktorí vyplnia prihlášky a zaevidujú sa na DO MS ako Miestny divadelný odbor MS.
 2. Miestny divadelný odbor MS zaniká, ak zánik oficiálne oznámia Výboru DO MS

Divadelný odbor  MS                                           

Čl. 14     

Divadelný odbor tvoria všetky Miestne divadelné odbory MS, kolektívni členovia, ako aj individuálni členovia

Čl. 15

 1. Najvyšším orgánom DO MS je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria hostia a delegáti s hlasom rozhodujúcim a poradným.
 2. Valné zhromaždenie schvaľuje stanovy, organizačný poriadok, rokovací a volebný poriadok. Volí predsedu DO MS, výbor DO MS, predsedu a dozorný výbor DO MS, rozhoduje o principiálnych otázkach  DO MS, prerokúva a schvaľuje správy o činnosti a hospodárení, schvaľuje rozpočet a rámcový plán činnosti na nastávajúce obdobie. Valné zhromaždenie sa schádza raz za štyri roky. Na žiadosť minimálne jednej tretiny členov DO MS je výbor povinný zvolať mimoriadne VZ DO MS do 30 dní. Valné zhromaždenie vedie predseda, alebo ním poverený člen výboru DO MS.
 3. Valné zhromaždenie DO MS je uznášania schopné, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim.

Výbor a sekcie  DOMS

Čl. 16

 1. Výbor DO MS, je výkonným orgánom , voleným na štyri roky, na čele výboru stojí predseda, ktorý je štatutárnym zástupcom DO MS, a zastupuje ho na všetkých dôležitých rokovaniach s MS a inými kultúrnymi a štátnymi organizáciami. Výbor môže podľa potreby vytvárať sekcie a kluby.
 2. Poradnými orgánmi Výboru DO MS sú sekcie:

a)      pre divadlo

b)      dramaturgiu

c)      režisérsku prácu

d)      dramatickú tvorbu

e)      scénografiu

             Tieto sekcie môžu vznikať aj na nižších úrovniach DO MS

 1. Na čele sekcii sú predsedovia, ktorí sú zároveň aj členmi výboru.

Dozorný výbor DOMS    

Čl. 17 

 1. Dozorný výbor DO MS v počte troch členov, je kontrolným orgánom DO MS, zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu, ktoré ho zvolilo. Na čele DV DO MS je predseda.
 2. Dozorný výbor sleduje činnosť organizácie na svojej úrovni, dozerá na plnenie uznesení Valného zhromaždenia, na dodržiavanie stanov v ostatných vnútorných a všeobecných predpisoch s osobitným zreteľom na hospodárenie.
 3. Člen Dozorného výboru DO MS nesmie byť členom výboru DO MS na tej istej úrovni. Predseda DV DO MS sa môže zúčastňovať zasadnutí výboru, má však len poradný hlas.                                 

Symboly a skratka Divadelného odboru MS

Čl. 18

 1. Divadelný odbor MS  (DO  MS) používa historický znak Matice slovenskej, ktorého opis obsahuje čl. IX. § 29-32 Stanov Matice slovenskej.
 2. Divadelný odbor MS používa oválnu pečiatku s historickým znakom Matice slovenskej a nápisom Divadelný odbor Matice slovenskej.
 3. Na označenie svojho názvu môže Divadelný odbor MS používať skratku DO MS.
 4. Pri propagovaní svojej činnosti, pri oficiálnych stretnutiach, môže používať logo DO MS po jeho schválení Výborom Do MS.

V. ČASŤ

Hospodárenie  DOMS 

Čl. 19

Ekonomickú základňu DO MS tvoria:

a)      členské príspevky

b)      príjmy z vlastnej činnosti

c)      príspevok MS

d)      štátne a iné príspevky

e)      sponzorské dary, dedičstvá, fondy, nadácie

f)       nadobudnutý majetok

Čl. 20

 1. DO MS na rozvoj svojej činnosti môže vytvárať divadelné scény, experimentálne štúdia, zariadenia. V rámci platných predpisov môže v záujme hospodárskeho zabezpečenia svojej činnosti rovnako ako jeho zložky s právnou subjektivitou samostatne podnikať.
 2. Hospodárenie DO MS upravuje hospodársky poriadok MS , ak si DO MS  nevypracuje vlastný hospodársky poriadok.

VI. ČASŤ   

Zánik Divadelného odboru  MS

Čl. 21     

 1. O zániku DO MS prípadne o jeho rozpustení rozhoduje dvojtretinová väčšina prítomných delegátov Valného zhromaždenia DO MS, ktorá súčasne rozhoduje o použití majetku DO MS.
 2. Pri zániku DO MS vykoná likvidáciu jeho práv a záväzkov likvidačná komisia, ktorú ustanoví Valné zhromaždenie DO MS. Úhrada likvidačných nákladov sa uskutoční z aktívnych prostriedkov DO MS.

Stanovy DO MS boli schválené na riadnom Valnom zhromaždení DO MS v Liptovskom Mikuláši dňa 24. novembra 2012.