Choď na obsah Choď na menu
 


MADOS L.Mikuláš

MADOS –ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Poslanie a náplň práce

Matičná divadelná ochotnícka scéna (MADOS) pracuje pri Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Zároveň je kolektívnym členom záujmového Divadelného odboru MS. Poslaním tohto divadelného združenia je rozvíjať divadelnú činnosť v rámci svojho pôsobiska, ale aj v rámci Slovenska, rozvíjať tak záujmy o divadelnú činnosť u svojich členov. Náplňou práce je približovať dôležité osobnosti a udalosti v regióne Liptov, ale aj na Slovensku. Zamerané je na autorské divadlo a svoju činnosť rozvíja v troch súboroch:

 1. Divadelný súbor (DS MADOS)
 2. Poetický súbor (PS MADOS)
 3. Matičný estrádny súbor (MES)

Vedenie MADOS

Vedenie Matičnej divadelnej ochotníckej scény tvoria piati ľudia a to: organizačný vedúci a umelecký vedúci troch súborov (divadelný, poetický estrádny), pokladník v ich náplni práce by malo byť:

Organizačný vedúci 

Vedie a organizačne usmerňuje všetky tri súbory. V jeho kompetencii by mali byť  tieto povinnosti:

 1. Dojednávať a pripravovať predstavenia, organizačný vedúci spolu s vedúcimi súborov je jediný konať a rozhodovať o predstaveniach.
 2. Zabezpečovať kostýmy, technické zabezpečenie predstavenia
 3. Pripravovať dramaturgický plán a dať ho na diskusiu všetkým členom MADOS-u
 4. Zvolávať raz za štvrť roka poradu všetkých troch umeleckých vedúcich a pokladníka a konzultovať s nimi kroky pri naplňovaní dramaturgického plánu  
 5. Zvolávať raz za tri roky VZ MADOS-u, a každý rok VČS
 6. Raz do roka, alebo na požiadanie Výboru MO MS a Domu MS podať správu o činnosti a správu o hospodárení MADOS-u

Umelecký vedúci, režisér Divadelný súbor, Poetický súbor, Estrádny súbor

Povinnosti a kompetencie pri vedení jednotlivých súborov sú pre všetkých umeleckých vedúcich totožné:

 1. Rozhoduje o obsadení účinkujúcich
 2. Pripravuje predstavenie po umeleckej stránke, po námietkach v scenári, konzultuje svoje pripomienky scenáristovi
 3. Ak sa mu scenár, lebo zadanie nepozdávajú a má vážne pochybnosti o tom, že to súbor nezvládne môže danú úlohu odmietnuť .
 4. Svoje kroky konzultuje s organizačným vedúcim, požiadavky ohľadom kostýmov, technického zabezpečenia takisto adresuje organizačnému vedúcemu.
 5. Organizuje skúšky, nácviky,  každé predstavenie, v prípade že nemôže tieto úlohy plniť, poverí nimi svojho vopred určeného asistenta. O tomto kroku informuje vždy organizačného vedúceho.

Pokladník:

Povinnosťou pokladníka by boli nasledovné veci spojené s financovaným MADOSU-u

 1. Viesť samostatný pokladňu MADOS-u, na ktorom by boli financie z  jednotlivých vystúpení , ako aj iné zdroje (sponzorské príspevky, honoráre z projektov)
 2. Pokladník by dojednával financie za vystúpenia a to  čiastku za kostýmy, cestovné, stravné, ubytovanie, honoráre hercom by sa neprijímali, ďalej by prijímal honoráre za scenáre a honoráre z projektov
 3. Viedol by finančnú agendu, knihu príjmov a výdajov.
 4. Z nadobudnutých finančných prostriedkov by sa hradili nasledovné veci:

a)      zapožičanie kostýmov

b)      doprava pre kostýmy, nákup kostýmov a pod. v cene za benzín  s priemernej spotreby udanej v technickom preukaze.

 1. Podľa finančnej situácie by sa mohli dať raz štvrťročne paušálne náhrady za telefón, režisérom, vedúcim súborov. Po dohode s vedením MADOS-u by sa mohla dať koncoročná odmena vopred určeným členom MADOS-u (hercom, režisérom, scenáristovi).
 2. Raz za polrok by pokladník predkladal vedeniu MADOS –u správu o hospodárení.
 3. Dom MS poskytne v prípade potreby svoj účet , bezplatne.

Povinnosti a práva členov

A)     Povinnosti

 1. Každý člen je povinný sa zúčastňovať skúšok, v prípade neúčasti informuje o tom umeleckého vedúceho súboru
 2. Po zverení kostýmu sa o tento stará, aby bol čistý, nepokrčený a je zaň plne zodpovedný, stratu kostýmu alebo časť kostýmu hradí sám.
 3. Riadi sa pokynmi umeleckého vedúceho
 4. Nemôže svojvoľne zasahovať do textu, iba po súhlase s umeleckým vedúcim

B)     Práva

 1. V prípade, že nie je spokojný s obsadením, konzultuje to s režisérom, v prípade nespokojnosti s organizačným vedúcim.
 2. Ak chce meniť text, môže sa obrátiť na scenáristu a konzultovať zmenu
 3. Ak používa motorové vozidlo na prepravu účinkujúcich, musí byť finančne kompenzovaní
 4. Má nárok po predstavení na občerstvenie

Vedenie matičnej divadelnej ochotníckej scény

 1. Peter Vrlík – organizačný vedúci
 2. Marek Nemec – umelecký vedúci Divadelného súboru
 3. Milan Stromko- umelecký vedúci Poetického súboru
 4. Ján Richter- umelecký vedúci Estrádneho súboru
 5. Ing. Ivan Líška- pokladník a hospodár

MATIČNÁ DIVADELNÁ OCHOTNÍCKA SCÉNA

Personálne obsadenie

Divadelný súbor

Umelecký vedúci, režisér: MAREK NEMEC(vedúci), Emil Hižnay (režisér)

1.      Peter Vrlík

2.      Milan Stromko

3.      Marek Nemec

4.      Jozef Sálus

5.      Vincent Urban

6.      Tomáš Buchala

7.      Mária Ošková

8.      Ladislav Baran

9.      Renáta Kovalčíková

10.  Jozef Jurčina

11.  Lenka Ošková

12.  Lenka Rybínová

13.  Adriana Lukačová

Poetický súbor

Umelecký vedúci, režisér: MILAN STROMKO

 1. Zdenka Matějková
 2. Etela Trégerová
 3. Ida Potočková
 4. Peter Vrlík
 5. Renáta Kovalčíková
 6. Lenka Rybínová
 7. Michal Stromko
 8. Emília Stromková
 9. Ivan Bubelíny

Estrádny súbor

Umelecký vedúci, režisér : JÁN RICHTER

1. Peter Vrlík

2. Ivan Bubelíny

3. Mária Ošková

4. Lenka Ošková

5. Janka Hliničanová (spev)

6. Renáta Kovalčíková

7. Vincent Urban

8. Pavol Tomčík

9. Mária Almanová (tanečníčka)

10.Šlauka (hudobník)